امام زمان و بحث ظهور

امام زمان و بحث ظهور

بیشتر مردم زمین در انتظار منجی هستند . وقتی که تمام تئوری های زندگی به بن بست می رسد . وقتی که ظلم به سرحد خودش می رسد . زمان ظهور منجی عالم بشریت هم فرا می رسد.

سایت آی شهر در نظر دارد در بخش فرهنگی در مجموعه دین و زندگی و در زیر مجموعه امام زمان و بحث ظهور مسائلی را در این رابطه در اختیار شما مراجعه کنندگان عزیز قرار دهد.

بستن